Prenumerata test

 Zamów Bieganie z dostawą do domu! 

Dane podstawowe

Dane do faktury


Przypominamy, że opłat należy dokonywać na konto Fundacji „Maraton Warszawski” w banku BPH Warszawa, rachunek nr: 73 1060 0076 0000 3300 0065 4092.

Fundacja „Maraton Warszawski”

ul. Brylantowa 15

05-077 Warszawa

Cena prenumeraty zagranicznej: 200 zł (wszystkie kraje)

Wszelkie pytania odnośnie prenumeraty prosimy kierować na prenumerata@magazynbieganie.pl

Regulamin prenumeraty

§ 1. Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin dotyczy określenia warunków prenumeraty Czasopisma „BIEGANIE” wydawanego przez Fundację „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie, ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa; zwanej dalej Wydawcą.

2. Zamówienie na prenumeratę przyjmowane jest wyłącznie na okres roku (12 miesięcy).

3. Prenumerata obejmuje dziesięć kolejnych numerów Czasopisma (dwa numery są podwójnymi wydaniami). Nie ma określonej daty, do kiedy przyjmowana jest prenumerata. Może być zawarta w dowolnym dniu danego roku. Warunkiem jest wpłata pełnej kwoty ceny prenumeraty.

4. Cena prenumeraty obejmuje cenę Czasopisma, podatek VAT oraz dostawę listem zwykłym Pocztą Polską przemnożone przez liczbę wydań miesięcznika w roku, który obejmuje prenumerata.

 

§ 2. Cena prenumeraty

1. Aktualny cennik prenumeraty podany jest na stronie www.magazynbieganie.pl.

2. Dla większej ilości prenumerowanych egzemplarzy możliwe jest skorzystanie z rabatów, zaproponowanych przez Wydawcę.

 

§ 3. Sposób zawarcia umowy

Zawarcie umowy o prenumeratę odbywa się poprzez formularz zamówienia na stronie www.magazynbieganie.pl

 

§ 4. Zamówienia

Zamówienie musi zawierać wszystkie dane, zawarte w formularzu, w szczególności poprawny adres do wysyłki oraz określenie, od którego numeru prenumerata ma zostać uruchomiona.

 

§ 5. Faktura VAT

1. Na żądanie zamawiającego prenumeratę wystawiamy faktury VAT i wysyłamy w formie elektronicznej na podany adres mailowy.

2. Wystawiamy faktury pro-forma.

 

§ 6. Doręczenie

Zamówione egzemplarze magazynu „BIEGANIE” wysyłane są Zamawiającemu za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany adres, listem ekonomicznym.

 

§ 7. Odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działania lub zaniechania Poczty Polskiej.

2. Wysyłka listem zwykłym ekonomicznym nie podlega reklamacjom właściwym listom poleconym.

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zamawiającego niewłaściwych lub niepełnych danych w formularzu.

 

§ 8. Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje dotyczące prenumeraty winne być składane pisemnie na adres:

Redakcja „BIEGANIE”;

ul. Grochowska 8c

04-217 Warszawa

lub na adres mailowy: prenumerata@magazynbieganie.pl

i powinny zawierać dane z formularza zamówienia, a także dokładny opis reklamacji oraz dane kontaktowe: numer telefonu lub adres mailowy.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia mailowego lub dostarczenia przesyłki listowej.

3. Reklamacje, które nie spełniają warunków, o których mowa wyżej, pozostaną bez rozpatrzenia.

 

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy przez Zamawiającego

1. Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu ustawy „Kodeks Cywilny”, może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia wydania mu pierwszego numeru czasopisma objętego prenumeratą, pod warunkiem, że przesyłka pozostanie w oryginalnym opakowaniu. Rozerwanie i ponowne sklejenie opakowania stanowi podstawę do odmowy uznania odstąpienia od umowy.

2. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy Prenumeraty:

„Niniejszym odstępuję od umowy prenumeraty magazynu „BIEGANIE” na rok 20xx i zwracam pierwszy numer czasopisma bez otwarcia oryginalnego opakowania”. Wpłacone należności proszę zwrócić na konto: xx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx. Dane do przelewu:……….

3. Należności (bez odsetek) zostaną zwrócone w ciągu 14 dni na wskazany numer konta.

 

§ 10. Zmiana Regulaminu

Wydawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

 

§ 11. Karta Prenumeratora

1. Każdy Prenumerator Czasopisma otrzymuje bezpłatnie Kartę Prenumeratora magazynu „BIEGANIE”.

2. Karty są wystawiane i wysyłane po zgromadzeniu odpowiedniej liczby zamówień, zamykającej kolejną transzę numerów karty. Może to trwać max. do 2 miesięcy.

3. Karta upoważnia do szeregu przywilejów dostępnych tylko Prenumeratorom magazynu „BIEGANIE”.

4. Kartą Prenumeratora można posługiwać się tylko w sposób wskazany przez Wydawcę.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2013.

2. W sprawach, które niniejszy Regulamin nie obejmuje zastosowanie mają zwykłe przepisy Prawa Cywilnego.

Przeczytałem i akceptuje regulamin

Advertisment ad adsense adlogger