fbpx

Bez kategorii

REGULAMIN KONKURSU (Konkurs 100-lecia)

REGULAMIN KONKURSU (Konkurs 100-lecia) (dalej: „Regulamin”)

§ 1

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie, ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych I Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000152754, REGON: 015438288, NIP: 9521913280 (zwaną dalej „Organizatorem”).

 2. Fundatorem nagród w konkursie są: CREATIVE, Saucony, Mg12 (dalej: „Fundator”).

 3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony na stronie www.magazynbieganie.pl.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 1. akceptacja niniejszego Regulaminu,

 2. oddanie ważnego głosu w Plebiscycie na Biegacza oraz Biegaczkę Stulecia w kategoriach „Biegaczka Stulecia” oraz „Biegacz Stulecia” organizowanym przez Organizatora,

 3. odpowiedź na pytanie konkursowe: „Wyobraź sobie, że możesz na trening zabrać jedną osobę. Kto by to był i dlaczego?”

 4. zapisanie się do bazy newsletterowej magazynbieganie.pl.

 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

 1. posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. spełni wszystkie pozostałe warunki Regulaminu,

 3. dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym oraz oprogramowaniem, tj.

 1. komputer lub urządzenie mobilne wyposażone w przeglądarkę internetową z obsługą

 2. technologii Java Script oraz Cookies,

 3. połączenie z siecią internetową,

 4. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,

 1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3

PRZEBIEG KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zgłoszenia są przyjmowane od 9.11.2018 r. do 30.11.2018 r. do godz. 23:59.

 2. Jeden Uczestnik może dokonać nie więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe. W wypadku, gdy

Uczestnik dokona więcej zgłoszeń, Organizator nie dopuści do konkursu takiego dodatkowego zgłoszenia jako niezgodnego z Regulaminem.

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, jak i jego ewentualnymi zmianami, które mogą być wprowadzone w trakcie trwania konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na udział w konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

 2. W konkursie może wziąć udział osoba, która spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz zgłosi swoje uczestnictwo w formularzu konkursowym zamieszczonym na stronie magazynbieganie.pl.

 3. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora („Komisja Konkursowa”), w skład której wchodzą trzy osoby oddelegowane przez Organizatora.

 4. Komisja, spośród dokonanych zgłoszeń nagrodzi łącznie 18 osób, które podadzą najciekawsze według uznania Komisji odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt c.

 5. Komisja Konkursowa wybierze 18 zwycięzców, biorąc pod uwagę:

 1. poprawność zgłoszenia konkursowego,

 2. spełnienie warunków uczestnictwa w konkursie określonych w Regulaminie,

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Wyłonienie Zwycięzców Nagród i publikacja wyników konkursu nastąpi do 10.01.2019 r.

§ 4

SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Nagrody w konkursie stanowić będą:

– Dwie pary butów biegowych marki Saucony

– Trzy pary sluchawek CREATIVE Outlier Sports

– Pięć głosniczków CREATIVE Muvo 1c

– 3 zestawy produktów marki Mg12 linii Sport

– 10 gadżetów sportowych marki Saucony

Jedna osoba otrzyma jedną nagrodę.

 1. Szacunkowa wartość nagród wynosi:

– buty biegowe marki Saucony – 400 zł

– słuchawki Outlier Sports – 239 zł

– głośniczki Muvo 1c – 99 zł

– produkty marki Mg12 – 100 zł

– gadżety sportowe marki Saucony – 50 zł

 1. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, zamiany na inny produkt ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody, które nie powstały z jego winy.

 2. W przypadku, gdy z tytułu uzyskanych nagród powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 – t.j.), Organizator przyzna laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną, z której zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie zostanie wypłacona laureatowi lecz zostanie pobrana jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej nagrody gotówkowej) wygranych w konkursie przez laureata. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od nagrody (rzeczowej i gotówkowej) w wysokości 10% łącznej wartości nagród (rzeczowej i gotówkowej) do właściwego urzędu skarbowego. Ewentualna dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie podlegała wydaniu.

 3. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o tym przez Organizatora do dn. 10 stycznia 2018 roku w specjalnym numerze magazynu BIEGANIE, dostępnym do pobrania na portalu www.magazynbieganie.pl. Ponadto zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową, na adres podany w formularzu konkursowy.

 4. Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku niemożliwości nawiązania kontaktu przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej ze zwycięzcą w terminie 14 dni.

 5. Organizator powiadomi Uczestnika drogą mailową/pocztową o fakcie utraty prawa do nagrody.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie laureata.

 7. Laureat otrzymuje nagrodę drogą pocztową pod adres wskazany w zgłoszeniu konkursowym.

 8. Nagroda będzie przekazana wyłącznie osobie, której dane zgodne są z danymi wskazanymi w zgłoszeniu konkursowym.

§ 5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z przebiegiem konkursu należy składać w formie pisemnej i kierować pod adres: ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Uczestnik konkursu zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną – e-mailem, pod adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

  1. imię/ nazwisko;

  2. adres do korespondencji;

  3. adres e-mail;

  4. opis i powód reklamacji;

  5. żądanie określonego zachowania się przez Organizatora;

  6. przytoczenie w okoliczności faktycznych bądź prawnych uzasadniające żądanie.

 4. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych wskazanych powyżej reklamacja pozostawiona zostanie bez rozpoznania.

 5. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 6

DANE OSOBOWE

 1. Organizator oświadcza, że w stosunku do przekazywanych danych osobowych („Dane Osobowe”) pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”).

 2. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych obejmuje dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu komórkowego, numer IP.

 3. Celem przetwarzania danych przez Organizatora jest wyłonienie zwycięzcy konkursu.

 4. Organizator będzie przetwarzał powierzone mu Dane Osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy od wyłonienia laureatów, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Po osiągnięciu celu Umowy Organizator usuwa lub wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.

 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia zgody uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w razie zaistnienia niezależnych od niego okoliczności powodujących niemożność jego przeprowadzenia. Okolicznościami, o których mowa powyżej są: siła wyższa, wycofanie się sponsora, zmiana przepisów prawnych regulujących niniejszy konkurs, nie dojście do skutku któregokolwiek z biegów, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W przypadku odwołania konkursu Organizator zobowiązuje się do poinformowania o jego odwołaniu w sposób i w formie, w jakim został on ogłoszony.

 4. Wszelkie pytania należy kierować na adres Fundacja Maraton Warszawski ul. Grochowska 8 c, 04-217 Warszawa.

Podoba ci się ten artykuł?

0 / 5. 0

Przeczytaj też

Od ponad 40 lat ostatni weekend września przemienia się w stolicy w prawdziwe święto biegania. Nie inaczej jest i w tym roku, choć reżim sanitarny wymusił na organizatorach duże zmiany w formule oraz trasie imprezy. […]

Właśnie wystartował 42. PZU ORLEN Maraton Warszawski!

Japoński producent sprzętu sportowego, ASICS przedstawia nową linię butów do biegania, wykorzystującą materiały pochodzące z recyklingu plastikowych butelek. Kolekcja Edo Era Tribute Pack to wyraz uznania dla miasta Edo (współczesnego Tokio) i jego prężnych działań […]

Ekologia idzie w parze z modą. ASICS sięga do korzeni Tokio i prezentuje nową kolekcję z materiałów wielokrotnego użytku

Zakończyła się tegoroczna, wyjątkowa edycja 1MILI. Przez całe wakacje trwała Wirtualna 1MILA, inicjatywa łącząca bieganie z pomaganiem. A następnie, w kolejne trzy niedziele września, odbyły się symboliczne finały tych wirtualnych zmagań, czyli kameralne imprezy na […]

Wirtualna, realna i dobroczynna. 1MILA 2020 za nami!

W ostatni weekend września Warszawa zamieni się w stolicę biegania. 1000 zawodników zmierzy się na legendarnym dystansie 42km 195m. PZU ORLEN Maraton Warszawski startuje nieprzerwanie od 1979 roku i jest symbolem niezłomności, odbywał się bowiem […]

Weekend pod znakiem 42. PZU ORLEN Maratonu Warszawskiego

Gdy nadchodzi czas jesieni, wiele osób zastanawia się, jak zadbać o odporność organizmu. Tak naprawdę budujemy ją na co dzień – poprzez to, co jemy i jaki styl życia prowadzimy. Natomiast każdy moment jest dobry […]

6 produktów żywnościowych wspomagających odporność

Fizjologii nie da się oszukać – jesteśmy w dużym procencie zbudowani z wody i potrzebujemy jej do przeprowadzania procesów życiowych. Czy jednak na przestrzeni zmieniających się pór roku, a tym samym warunków pogodowych, powinniśmy zmieniać […]

Czym i jak nawadniać się biegając przez cały rok?

Chcesz rozpocząć swoją przygodę z bieganiem? To fantastyczny pomysł. Jednak wiele rzeczy może pójść nie po Twojej myśli. Jeśli będziesz je stosować, zamiast stać się biegaczem, będziesz ciągle stawać. A to różnica. Wielu osobom wydaje […]

Jak nie stawać się biegaczem? [FELIETON]

Starty w zawodach tracą na popularności, a i samo bieganie nie wydaje się tak atrakcyjne i świeże jak kilka lat temu. Czy wszyscy mamy przerzucać się na skoki ze spadochronem albo jogging w Apallachach? Czy nadeszła biegowa jesień średniowiecza?

Biegowa jesień średniowiecza