fbpx

Bez kategorii

Regulamin konkursu “Półmaraton Szczecin”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą “Półmaraton Szczecin” („Konkurs”).
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,
zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób
składania reklamacji związanych z Konkursem.
4. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Maraton Warszawski („Organizator”). Czynności
związane z obsługa techniczną Konkursu prowadzi Organizator.
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Stowarzyszenie K2 Partners
6. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja
Konkursu. Facebook nie jest sponsorem, ani nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora lub Fundatora i konsekwencje
wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony na portalu magazynbieganie.pl.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która:
a) posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) spełni wszystkie pozostałe warunki Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2.3 poniżej,
c) dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym oraz oprogramowaniem, tj.
i. komputer lub urządzenie mobilne wyposażone w przeglądarkę internetową z obsługą
technologii Java Script oraz Cookies,
ii. połączenie z siecią internetową,
iii. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów
związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za
członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 01.08.2019 roku a zakończenie w dniu 09.08.2019 roku.
Wyłonienie Zwycięzców Nagród i publikacja wyników Konkursu nastąpi do 13.08.2019.
3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Aby zostać uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) należy odpowiedzieć na pytanie|: “Dlaczego chciałbyś/chciałabyś pobiec w 40. PKO Półmaratonie Szczecin?” oraz wysłać odpowiedź na skrzynkę mailową konkurs@magazynbieganie.pl
2. Zgłoszenia są przyjmowane od 01.08.2019 r. do 09.08.2019 r. do godz. 23:59.
3. Jeden Uczestnik może dokonać nie więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe. W wypadku, gdy
Uczestnik dokona więcej zgłoszeń, Organizator nie dopuści do Konkursu takiego dodatkowego
zgłoszenia jako niezgodnego z Regulaminem
4. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, jak i jego ewentualnymi zmianami,
które mogą być wprowadzone w trakcie trwania Konkursu. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie
czynności, o których mowa w ust. 3.1 powyżej oznacza wyrażenie zgody na udział
w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie i jest możliwe tylko i wyłącznie po wyrażeniu
przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie
określonym w Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem przez Uczestnika będącego autorem
pracy konkursowej następujących danych osobowych Uczestnika:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) adres korespondencyjny,
d) numer telefonu kontaktowego.
4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
1. Przystępując do Konkursu, tj. dokonując czynności wskazanej w ust. 3.1 Regulaminu, Uczestnik na
mocy odrębnych oświadczeń woli wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach związanych z realizacją
Konkursu oraz dostarczeniem nagrody,
b) opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika jako zwycięzcy Konkursu w serwisie
społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/MiesiecznikBieganie/ )
2. Administratorem zbioru danych zawierającego dane osobowe Uczestników i zwycięzcy Konkursu,
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, jest Organizator.
3. Każdy z Uczestników może żądać w dowolnym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich danych osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie
zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator uwzględniając takie żądanie wykluczy
takiego Uczestnika z udziału w Konkursie niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to
zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu laureatów Konkursu.
4. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich poprawiania,
jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora.
5. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w Konkursie
i otrzymania nagrody. Podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych
danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie oraz będzie podstawą do odmowy wydania
nagrody.
6. Uczestnik zgłaszający swój udział w konkursie udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej
zgody na wykorzystanie prac konkursowych w celu ich publikacji na profilach społecznościowych:
Facebook oraz Instagram, a także w materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego pracy konkursowej.
7. Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora w celach związanych z
realizacją Konkursu, wydaniem nagrody, wykonywaniem autorskich praw majątkowych, w celach
finansowo-księgowych oraz ewentualnie w celach reklamacyjnych, o których mowa w pkt. 9 Regulaminu,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
8. W przypadku, jeżeli praca lub opis zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik przenosi
na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do utworu na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką (w tym m.in. fotokopiowanie i
mikrokopiowanie), jak również na płytach i innych nośnikach dźwięku i obrazu;
b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od
formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy;
obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po
produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania
w inny sposób, w tym na płytach i innych nośnikach danych;
c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji
oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w
części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych — elektronicznym, cyfrowym
itp. kanale komunikacji publicznej, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy
oraz ich kopii.
9. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, dobrowolnie zobowiązuje się do podpisania Oświadczenia
załączonego do niniejszego Regulaminu.
10. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, na każdym jego etapie, w przypadku naruszenia
postanowień ust. 3.3 powyżej. Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektronicznym o jego
wykluczeniu z Konkursu.
5. PRZEBIEG KONKURSU
1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki określone w Regulaminie bierze udział w Konkursie.
2. Po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Uczestnicy mają szansę uzyskać nagrodę
na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
4. Komisja nagrodzi dwie osoby, które podadzą najciekawsze odpowiedzi, według uznania Komisji. Jedna osoba otrzymuje jedną nagrodę.
5. Nagrodami w konkursie są 2 vouchery na 40. PKO Półmaraton Szczecin. Jeden zwycięzca otrzymuje jeden voucher.

6. W przypadku, gdy z tytułu uzyskanych nagród powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 – t.j.), Organizator przyzna laureatowi dodatkową nagrodę
pieniężną, z której zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy. Dodatkowa nagroda pieniężna,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie zostanie wypłacona laureatowi lecz zostanie
pobrana jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej nagrody
gotówkowej) wygranych w Konkursie przez laureata. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30
ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od nagrody
(rzeczowej i gotówkowej) w wysokości 10% łącznej wartości nagród (rzeczowej i gotówkowej) do
właściwego urzędu skarbowego. Ewentualna dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie podlegała
wydaniu.
7. Szacunkowa wartość nagrody wynosi 100 zł
8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania
jej ekwiwalentu pieniężnego, zamiany na inny produkt ani do przeniesienia prawa do uzyskania
nagrody na osoby trzecie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody, które nie
powstały z jego winy.
6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora
(„Komisja Konkursowa”), w skład której wchodzą:
a.
2. Komisja Konkursowa wybierze 2 zwycięzców, biorąc pod uwagę:
a) poprawność zgłoszenia konkursowego,
b) spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie,
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji
na zasadach określonych w pkt 9 Regulaminu.
7. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu, zwycięskie prace konkursowe oraz imiona i nazwisko laureatów
zostaną opublikowane na stronie https://www.facebook.com/MiesiecznikBieganie/, w terminie do 05.04.2019
2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora poprzez zamieszczenie wyników
na wyżej wskazanej stronie.
3. Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku:
a) niemożliwości nawiązania połączenia telefonicznego lub kontaktu za pośrednictwem poczty
elektronicznej ze zwycięzcą podejmowanego w celu, o którym mowa w ust. 7.3 powyżej,
b) nieotrzymania przez Organizatora oświadczenia, o którym mowa w ust. 7.3 powyżej lub
przesłania go z naruszeniem terminu wyznaczonego przez Organizatora,
c) niewyrażenia w formularzu Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. W każdym z przypadków wskazanych w ust. 7.4 powyżej, Organizator powiadomi Uczestnika drogą
mailową/pocztową o fakcie utraty prawa do nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia nagrody z przyczyn od niego
niezależnych, w szczególności leżących po stronie laureata.
8. WYDANIE NAGRÓD
1. Laureat otrzymuje nagrodę drogą mailową.
2. Nagroda będzie przekazana wyłącznie osobie, której dane zgodne są z danymi wskazanymi w zgłoszeniu
konkursowym.
9. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, nie później niż w terminie 7 dni od
dnia ogłoszenia wyników.
2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Fundacja Maraton Warszawski ul. Grochowska 8c 04-217 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – Półmaraton Szczecin – magazynbieganie.pl”. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny),
powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Ponadto
osoba składająca reklamację zobowiązana jest przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź
prawne uzasadniające żądanie oraz doręczyć wszelkie niezbędne dokumenty. Reklamacje nie
spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 (czternastu) dni
roboczych liczonych od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani
o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, w formie elektronicznej lub telefoniczne —
w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych
od daty rozpatrzenia reklamacji.

Podoba ci się ten artykuł?

0 / 5. 0

Przeczytaj też

Wielu biegaczom Kenia kojarzy się z mekką biegania. Pomimo biegowego “sezonu ogórkowego”, w tym państwie przebywa obecnie wielu światowej klasy zawodników. Jeden z nich udostępnił szczegóły wykonanego niedawno treningu. Liczby robią wrażenie! Przeciętny kibic czy […]

Norweg, co przemierza Kenię w tempie 3:12/km

triathlon

Paweł i Sebastian Najmowiczowie plasują się na top liście polskich triathlonistów. Być może nigdy by się tam nie znaleźli, gdyby nie ich mama, która do dziś gorąco im kibicuje. „To cudowne, że mam takich wspaniałych […]

Mama zawodowych triathlonistów: „Dla mnie synowie zawsze są zwycięzcami”

Chcesz skorzystać z poprawiającej się pogody i rozpocząć swoją biegową przygodę? A może od dłuższego czasu deklarujesz, że będziesz biegać, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Sprawdź, co zrobić, by nie dołączyć do […]

Jak zacząć biegać? (częściej niż raz na pół roku)

Najnowsze badania pokazują, że witamina D ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o ryzyko zarażenia oraz przebieg choroby COVID-19, spowodowanej koronawirusem.

Witamina D a koronawirus powodujący COVID-19

Tego nie udało się jeszcze zrealizować żadnemu Polakowi, a tym bardziej w tak niecodziennych warunkach. Robert Wilkowiecki, najszybszy polski zawodnik elity, zaatakuje w warunkach domowych wynik trzykrotnego Mistrza Świata Jana Frodeno. Robert chce osiągnąć jeszcze […]

Robert Wilkowiecki szykuje się na złamanie 8 godzin na dystansie Ironman

43-letnia Sinead Diver z Australii nie szuka wymówek, dlaczego miałaby nie biegać szybko. Pracująca matka dwójki dzieci w zeszłym roku w Londynie przebiegła maraton w 2 godziny 24 minuty i 11 sekund, a przez pierwszą […]

Sinead Diver – biegowa supermama

W najbliższą sobotę 23 maja ulicami stolicy miał pobiec 15. Półmaraton Warszawski. Choć obecna sytuacja nie pozwala na to, abyśmy wzięli udział w tym wydarzeniu razem, zapraszamy biegaczy z całej Polski do spędzenia weekendu z […]

Przed nami wyjątkowy Weekend z Półmaratonem Warszawskim

Oficjalnie ponad pół roku trwały 2. nowożytne igrzyska olimpijskie. Zawody rozegrano 120 lat temu w Paryżu. Niewielu ówczesnych wiedziało wówczas jednak, że mają do czynienia z igrzyskami. Zapraszamy do zapoznania się z ciekawostkami (nie tylko […]

Sprinter zostaje medalistą olimpijskim w biegu na 5000 m, choć nie pokonał całego dystansu. Tak wyglądały igrzyska 120 lat temu!