fbpx

Bez kategorii

Regulamin konkursu “Wizz Air Katowice Half Marathon”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą “Wizz Air Katowice Half Marathon” („Konkurs”).
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,
zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób
składania reklamacji związanych z Konkursem.
4. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Maraton Warszawski („Organizator”). Czynności
związane z obsługa techniczną Konkursu prowadzi Organizator.
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Wizz Air Katowice Half Marathon
6. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja
Konkursu. Facebook nie jest sponsorem, ani nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora lub Fundatora i konsekwencje
wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony na stronie https://www.facebook.com/MiesiecznikBieganie/.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która:
a) posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) spełni wszystkie pozostałe warunki Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2.3 poniżej,
c) dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym oraz oprogramowaniem, tj.
i. komputer lub urządzenie mobilne wyposażone w przeglądarkę internetową z obsługą
technologii Java Script oraz Cookies,
ii. połączenie z siecią internetową,
iii. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,

iiii. zarejestrowanie się na portalu Facebook
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów
związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za
członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 16.04.2019 roku a zakończenie w dniu 21.04.2019 roku.
Wyłonienie Zwycięzców Nagród i publikacja wyników Konkursu nastąpi do 24.04.2019.
3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Aby zostać uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) należy pod postem konkursowym na portalu Facebook oznaczyć osobę, którą chciałoby się zobaczyć na mecie półmaratonu oraz odpowiedzieć na pytanie: “Dlaczego właśnie ta osoba powinna czekać na Ciebie na mecie”
2. Zgłoszenia są przyjmowane od 16.04.2019 r. do 21.04.2019 r. do godz. 23:59.
3. Jeden Uczestnik może dokonać nie więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe. W wypadku, gdy
Uczestnik dokona więcej zgłoszeń, Organizator nie dopuści do Konkursu takiego dodatkowego
zgłoszenia jako niezgodnego z Regulaminem
4. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, jak i jego ewentualnymi zmianami,
które mogą być wprowadzone w trakcie trwania Konkursu. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie
czynności, o których mowa w ust. 3.1 powyżej oznacza wyrażenie zgody na udział
w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie i jest możliwe tylko i wyłącznie po wyrażeniu
przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie
określonym w Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem przez Uczestnika będącego autorem
pracy konkursowej następujących danych osobowych Uczestnika:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) adres korespondencyjny,
d) numer telefonu kontaktowego.
4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
1. Przystępując do Konkursu, tj. dokonując czynności wskazanej w ust. 3.1 Regulaminu, Uczestnik na
mocy odrębnych oświadczeń woli wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach związanych z realizacją
Konkursu oraz dostarczeniem nagrody,
b) opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika jako zwycięzcy Konkursu w serwisie
społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/MiesiecznikBieganie/ )
2. Administratorem zbioru danych zawierającego dane osobowe Uczestników i zwycięzcy Konkursu,
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, jest Organizator.
3. Każdy z Uczestników może żądać w dowolnym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich danych osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie
zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator uwzględniając takie żądanie wykluczy
takiego Uczestnika z udziału w Konkursie niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to
zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu laureatów Konkursu.
4. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich poprawiania,
jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora.
5. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w Konkursie
i otrzymania nagrody. Podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych
danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie oraz będzie podstawą do odmowy wydania
nagrody.
6. Uczestnik zgłaszający swój udział w konkursie udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej
zgody na wykorzystanie prac konkursowych w celu ich publikacji na profilach społecznościowych:
Facebook oraz Instagram, a także w materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego pracy konkursowej.
7. Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora w celach związanych z
realizacją Konkursu, wydaniem nagrody, wykonywaniem autorskich praw majątkowych, w celach
finansowo-księgowych oraz ewentualnie w celach reklamacyjnych, o których mowa w pkt. 9 Regulaminu,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
8. W przypadku, jeżeli praca lub opis zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik przenosi
na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do utworu na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką (w tym m.in. fotokopiowanie i
mikrokopiowanie), jak również na płytach i innych nośnikach dźwięku i obrazu;
b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od
formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy;
obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po
produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania
w inny sposób, w tym na płytach i innych nośnikach danych;
c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji
oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w
części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych — elektronicznym, cyfrowym
itp. kanale komunikacji publicznej, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy
oraz ich kopii.
9. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, dobrowolnie zobowiązuje się do podpisania Oświadczenia
załączonego do niniejszego Regulaminu.
10. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, na każdym jego etapie, w przypadku naruszenia
postanowień ust. 3.3 powyżej. Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektronicznym o jego
wykluczeniu z Konkursu.
5. PRZEBIEG KONKURSU
1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki określone w Regulaminie bierze udział w Konkursie.
2. Po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Uczestnicy mają szansę uzyskać nagrodę
na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
4. Komisja nagrodzi dwie osoby, które podadzą najciekawsze odpowiedzi, według uznania Komisji. Jedna osoba otrzymuje jedną nagrodę.
5. Nagrodami w konkursie są 2 pakiety na Wizz Air Katowice Half Marathon 2019.

6. W przypadku, gdy z tytułu uzyskanych nagród powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 – t.j.), Organizator przyzna laureatowi dodatkową nagrodę
pieniężną, z której zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy. Dodatkowa nagroda pieniężna,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie zostanie wypłacona laureatowi lecz zostanie
pobrana jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej nagrody
gotówkowej) wygranych w Konkursie przez laureata. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30
ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od nagrody
(rzeczowej i gotówkowej) w wysokości 10% łącznej wartości nagród (rzeczowej i gotówkowej) do
właściwego urzędu skarbowego. Ewentualna dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie podlegała
wydaniu.
7. Szacunkowa wartość nagrody wynosi 500 zł
8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania
jej ekwiwalentu pieniężnego, zamiany na inny produkt ani do przeniesienia prawa do uzyskania
nagrody na osoby trzecie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody, które nie
powstały z jego winy.
6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora
(„Komisja Konkursowa”), w skład której wchodzą:
a.
2. Komisja Konkursowa wybierze 6 zwycięzców, biorąc pod uwagę:
a) poprawność zgłoszenia konkursowego,
b) spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie,
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji
na zasadach określonych w pkt 9 Regulaminu.
7. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu, zwycięskie prace konkursowe oraz imiona i nazwisko laureatów
zostaną opublikowane na stronie https://www.facebook.com/MiesiecznikBieganie/, w terminie do 05.04.2019
2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora poprzez zamieszczenie wyników
na wyżej wskazanej stronie.
3. Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku:
a) niemożliwości nawiązania połączenia telefonicznego lub kontaktu za pośrednictwem poczty
elektronicznej ze zwycięzcą podejmowanego w celu, o którym mowa w ust. 7.3 powyżej,
b) nieotrzymania przez Organizatora oświadczenia, o którym mowa w ust. 7.3 powyżej lub
przesłania go z naruszeniem terminu wyznaczonego przez Organizatora,
c) niewyrażenia w formularzu Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. W każdym z przypadków wskazanych w ust. 7.4 powyżej, Organizator powiadomi Uczestnika drogą
mailową/pocztową o fakcie utraty prawa do nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia nagrody z przyczyn od niego
niezależnych, w szczególności leżących po stronie laureata.
8. WYDANIE NAGRÓD
1. Laureat otrzymuje nagrodę drogą pocztową.
2. Nagroda będzie przekazana wyłącznie osobie, której dane zgodne są z danymi wskazanymi w zgłoszeniu
konkursowym.
9. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, nie później niż w terminie 7 dni od
dnia ogłoszenia wyników.
2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Fundacja Maraton Warszawski ul. Grochowska 8c 04-217 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – Wizz Air Katowice Half Marathon – magazynbieganie.pl”. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny),
powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Ponadto
osoba składająca reklamację zobowiązana jest przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź
prawne uzasadniające żądanie oraz doręczyć wszelkie niezbędne dokumenty. Reklamacje nie
spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 (czternastu) dni
roboczych liczonych od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani
o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, w formie elektronicznej lub telefoniczne —
w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych
od daty rozpatrzenia reklamacji.

Podoba ci się ten artykuł?

0 / 5. 0

Przeczytaj też

Od ponad 40 lat ostatni weekend września przemienia się w stolicy w prawdziwe święto biegania. Nie inaczej jest i w tym roku, choć reżim sanitarny wymusił na organizatorach duże zmiany w formule oraz trasie imprezy. […]

Właśnie wystartował 42. PZU ORLEN Maraton Warszawski!

Japoński producent sprzętu sportowego, ASICS przedstawia nową linię butów do biegania, wykorzystującą materiały pochodzące z recyklingu plastikowych butelek. Kolekcja Edo Era Tribute Pack to wyraz uznania dla miasta Edo (współczesnego Tokio) i jego prężnych działań […]

Ekologia idzie w parze z modą. ASICS sięga do korzeni Tokio i prezentuje nową kolekcję z materiałów wielokrotnego użytku

Zakończyła się tegoroczna, wyjątkowa edycja 1MILI. Przez całe wakacje trwała Wirtualna 1MILA, inicjatywa łącząca bieganie z pomaganiem. A następnie, w kolejne trzy niedziele września, odbyły się symboliczne finały tych wirtualnych zmagań, czyli kameralne imprezy na […]

Wirtualna, realna i dobroczynna. 1MILA 2020 za nami!

W ostatni weekend września Warszawa zamieni się w stolicę biegania. 1000 zawodników zmierzy się na legendarnym dystansie 42km 195m. PZU ORLEN Maraton Warszawski startuje nieprzerwanie od 1979 roku i jest symbolem niezłomności, odbywał się bowiem […]

Weekend pod znakiem 42. PZU ORLEN Maratonu Warszawskiego

Gdy nadchodzi czas jesieni, wiele osób zastanawia się, jak zadbać o odporność organizmu. Tak naprawdę budujemy ją na co dzień – poprzez to, co jemy i jaki styl życia prowadzimy. Natomiast każdy moment jest dobry […]

6 produktów żywnościowych wspomagających odporność

Fizjologii nie da się oszukać – jesteśmy w dużym procencie zbudowani z wody i potrzebujemy jej do przeprowadzania procesów życiowych. Czy jednak na przestrzeni zmieniających się pór roku, a tym samym warunków pogodowych, powinniśmy zmieniać […]

Czym i jak nawadniać się biegając przez cały rok?

Chcesz rozpocząć swoją przygodę z bieganiem? To fantastyczny pomysł. Jednak wiele rzeczy może pójść nie po Twojej myśli. Jeśli będziesz je stosować, zamiast stać się biegaczem, będziesz ciągle stawać. A to różnica. Wielu osobom wydaje […]

Jak nie stawać się biegaczem? [FELIETON]

Starty w zawodach tracą na popularności, a i samo bieganie nie wydaje się tak atrakcyjne i świeże jak kilka lat temu. Czy wszyscy mamy przerzucać się na skoki ze spadochronem albo jogging w Apallachach? Czy nadeszła biegowa jesień średniowiecza?

Biegowa jesień średniowiecza