fbpx

Regulamin Konkursu „Jakim hasłem zmotywujesz swojego przyjaciela do biegania? ”

Autor: admin • 26.02.2016

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem konkursu pod nazwą „Jakim hasłem zmotywujesz swojego przyjaciela do biegania? ” (dalej zwany „Konkursem”) jest Fundacja Maraton Warszawski, z siedzibą w Warszawie, ul. Brylantowa 15, Stara Miłosna (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej: www.magazynbieganie.pl

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba, posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6. Nagrodami dla laureatów Konkursu są 3 pary butów do biegania firmy ASICS

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na portalu MagazynBieganie.pl

2.2. Konkurs trwa od 27 lutego do 20 kwietnia 2018 g. 23:59.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Konkurs polega na prawidłowym wypełnieniu ankiety oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie: jakim hasłem zmotywujesz swojego przyjaciela do biegania?

3.2. Jury złożone z członków redakcji wybierze trzy najciekawsze wypowiedzi do 23 marca 2018.

3.3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane przez Fundację Maraton Warszawski.

3.5. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3. do dnia 23 kwietnia 2018 r.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej do dnia 26 marca 2018 r. poprzez wysłanie informacji o wygranej i sposobie dostarczenia nagrody na prywatną skrzynkę email.

4.3. W przypadku niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.

4.4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie ani wymianie na gotówkę.

4.5. W przypadku, gdy po zakończeniu konkursu okaże się, że liczba uczestników jest mniejsza od ilości przewidzianych nagród, nagrody nie zostaną przyznane, a konkurs zostanie unieważniony.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora.

5.2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane.

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja”) powołaną przez Organizatora.

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez składającego reklamację.

5.9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
– niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
– świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu

 

Jedno przemyślenie nt. „Regulamin Konkursu „Jakim hasłem zmotywujesz swojego przyjaciela do biegania? ”

  1. Zakładaj buty, ruszaj ze mną do lasu, a zobaczysz, że opuszczą cię wszelkie smutki i kłopoty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Advertisment ad adsense adlogger