fbpx

Bez kategorii

REGULAMIN KONKURSU MANTA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „REGULAMIN KONKURSU MANTA”
(„Konkurs”).
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,
zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób
składania reklamacji związanych z Konkursem.
4. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Maraton Warszawski („Organizator”). Czynności
związane z obsługa techniczną Konkursu prowadzi Organizator.
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Manta S.A.
6. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja
Konkursu. Facebook nie jest sponsorem, ani nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora lub Fundatora i konsekwencje
wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.magazynbieganie.pl
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która:
a) posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) spełni wszystkie pozostałe warunki Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2.3 poniżej,
c) dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym oraz oprogramowaniem, tj.
i. komputer lub urządzenie mobilne wyposażone w przeglądarkę internetową z obsługą
technologii Java Script oraz Cookies,
ii. połączenie z siecią internetową,
iii. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,
iv. konto na portalu Facebook.com.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów
związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za
członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 08.03.2018 roku a zakończenie w dniu 16.03.2018 roku.
Wyłonienie Zwycięzców Nagród i publikacja wyników Konkursu nastąpi w terminie do 5
dni od dnia zakończenia Konkursu.
3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Aby zostać uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) należy napisać “Dlaczego właśnie Ty powinieneś/powinnaś wygrać nagrodę?”. Odpowiedź należy wysłać drogą mailową na adres: konkurs@magazynbieganie.pl
2. Zgłoszenia są przyjmowane od 03.04.2018 r. do 10.04.2018 r.
3. Przesłane komentarze muszą być efektem autorskiej pracy zgłaszającego.
4. Jeden Uczestnik może dokonać nie więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe. W wypadku, gdy
Uczestnik dokona więcej zgłoszeń, Organizator nie dopuści do Konkursu takiego dodatkowego
zgłoszenia jako niezgodnego z Regulaminem
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że praca konkursowa powinna spełniać poniższe warunki:
a) praca konkursowa oraz opis jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika
b) zgłoszenie nie zawiera wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi
przepisami prawa lub dobrymi obyczajami;
c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób
trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku, gdy zdjęcie zgłoszone przez
uczestnika do Konkursu stanowią utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnikowi przysługują autorskie prawa majątkowe
do takiego zdjęcia.
5. Uczestnik zgłaszający swój udział w Konkursie, w przypadku wygranej, udziela Organizatorowi
zgody na prezentowanie pracy konkursowej na portalu www.magazynbieganie.pl
6. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, jak i jego ewentualnymi zmianami,
które mogą być wprowadzone w trakcie trwania Konkursu. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie
czynności, o których mowa w ust. 3.1 powyżej oznacza wyrażenie zgody na udział
w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie i jest możliwe tylko i wyłącznie po wyrażeniu
przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie
określonym w Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem przez Uczestnika będącego autorem
pracy konkursowej następujących danych osobowych Uczestnika:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) adres korespondencyjny,
d) numer telefonu kontaktowego.
4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
1. Przystępując do Konkursu, tj. dokonując czynności wskazanej w ust. 3.1 Regulaminu, Uczestnik na
mocy odrębnych oświadczeń woli wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach związanych z realizacją
Konkursu oraz dostarczeniem nagrody,
b) opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika jako zwycięzcy Konkursu w serwisie
społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/MiesiecznikBieganie/ ) oraz na portalu www.magazynbieganie.pl
2. Administratorem zbioru danych zawierającego dane osobowe Uczestników i zwycięzcy Konkursu,
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, jest Organizator.
3. Każdy z Uczestników może żądać w dowolnym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich danych osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie
zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator uwzględniając takie żądanie wykluczy
takiego Uczestnika z udziału w Konkursie niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to
zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu laureatów Konkursu.
4. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich poprawiania,
jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora.
5. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w Konkursie
i otrzymania nagrody. Podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych
danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie oraz będzie podstawą do odmowy wydania
nagrody.
6. Uczestnik zgłaszający swój udział w konkursie udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej
zgody na wykorzystanie prac konkursowych w celu ich publikacji na profilach społecznościowych:
Facebook oraz Instagram, a także w materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego pracy konkursowej.
7. Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora w celach związanych z
realizacją Konkursu, wydaniem nagrody, wykonywaniem autorskich praw majątkowych, w celach
finansowo-księgowych oraz ewentualnie w celach reklamacyjnych, o których mowa w pkt. 9 Regulaminu,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
8. W przypadku, jeżeli praca lub opis zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik przenosi
na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do utworu na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką (w tym m.in. fotokopiowanie i
mikrokopiowanie), jak również na płytach i innych nośnikach dźwięku i obrazu;
b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od
formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy;
obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po
produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania
w inny sposób, w tym na płytach i innych nośnikach danych;
c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji
oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w
części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych — elektronicznym, cyfrowym
itp. kanale komunikacji publicznej, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy
oraz ich kopii.
9. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, dobrowolnie zobowiązuje się do podpisania Oświadczenia
załączonego do niniejszego Regulaminu.
10. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, na każdym jego etapie, w przypadku naruszenia
postanowień ust. 3.3 powyżej. Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektronicznym o jego
wykluczeniu z Konkursu.
5. PRZEBIEG KONKURSU
1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki określone w Regulaminie bierze udział w Konkursie.
2. Po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Uczestnicy mają szansę uzyskać nagrodę
na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
4. Komisja nagrodzi czterech autorów najciekawszego zgłoszenia (przez cały okres trwania konkursu
przyznanych zostanie łącznie 4 nagrody.
5. Nagrodą dla autorów jest po jednym z produktów: Opaska sportowa Manta SWT302 lub Manta SWT9304 SPRITA 2 SmartWatch.
6. W przypadku, gdy z tytułu uzyskanych nagród powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361 – t.j.), Organizator przyzna laureatowi dodatkową nagrodę
pieniężną, z której zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy. Dodatkowa nagroda pieniężna,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie zostanie wypłacona laureatowi lecz zostanie
pobrana jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej nagrody
gotówkowej) wygranych w Konkursie przez laureata. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30
ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od nagrody
(rzeczowej i gotówkowej) w wysokości 10% łącznej wartości nagród (rzeczowej i gotówkowej) do
właściwego urzędu skarbowego. Ewentualna dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie podlegała
wydaniu.
7. Szacunkowa wartość nagrody wynosi 300 złotych.
8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania
jej ekwiwalentu pieniężnego, zamiany na inny produkt ani do przeniesienia prawa do uzyskania
nagrody na osoby trzecie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody, które nie
powstały z jego winy.
6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora
(„Komisja Konkursowa”), w skład której wchodzą:
a.
2. Komisja Konkursowa dokona wyboru 2 (dwóch) najlepszych prac konkursowych, biorąc pod uwagę:
a) poprawność zgłoszenia konkursowego,
b) spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie,
c) kreatywność i oryginalność.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji
na zasadach określonych w pkt 9 Regulaminu.
7. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu, zwycięskie prace konkursowe oraz imiona i nazwisko laureatów
zostaną opublikowane na stronie www.magazynbieganie.pl, w terminie do
13.04.2018 r.
2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora poprzez zamieszczenie wyników
na wyżej wskazanej stronie.
3. Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku:
a) niemożliwości nawiązania połączenia telefonicznego lub kontaktu za pośrednictwem poczty
elektronicznej ze zwycięzcą podejmowanego w celu, o którym mowa w ust. 7.3 powyżej,
b) nieotrzymania przez Organizatora oświadczenia, o którym mowa w ust. 7.3 powyżej lub
przesłania go z naruszeniem terminu wyznaczonego przez Organizatora,
c) niewyrażenia w formularzu Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. W każdym z przypadków wskazanych w ust. 7.4 powyżej, Organizator powiadomi Uczestnika drogą
mailową/pocztową o fakcie utraty prawa do nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia nagrody z przyczyn od niego
niezależnych, w szczególności leżących po stronie laureata.
8. WYDANIE NAGRÓD
1. Laureat otrzymuje nagrodę drogą pocztową.
2. Nagroda będzie przekazana wyłącznie osobie, której dane zgodne są z danymi wskazanymi w zgłoszeniu
konkursowym.
9. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, nie później niż w terminie 7 dni od
dnia ogłoszenia wyników.
2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegKONKURSU MANTA SPRITA PRO – magazynbieganie.pl”ają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Fundacja Maraton Warszawski ul. Grochowska 8c 04-217 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – MANTA SPRITA PRO – magazynbieganie.pl”. Reklamacja
powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny),
powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Ponadto
osoba składająca reklamację zobowiązana jest przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź
prawne uzasadniające żądanie oraz doręczyć wszelkie niezbędne dokumenty. Reklamacje nie
spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 (czternastu) dni
roboczych liczonych od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani
o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, w formie elektronicznej lub telefoniczne —
w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych
od daty rozpatrzenia reklamacji.

Podoba ci się ten artykuł?

0 / 5. 0

Przeczytaj też

Jeszcze nie jest za późno, by rozpocząć treningi przed biegami wirtualnymi w ramach 42. PZU ORLEN Maratonu Warszawskiego. Szczególnie na tych najkrótszych dystansach. Poznaj rady dla początkujących biegaczy. PORADNIK WERONIKI Weronika Zielińska, trenerka lekkiej atletyki, […]

Pięć rad na „piątkę” – ostatni tydzień do startu na 5 kilometrów

Już w najbliższą sobotę uczestnicy pobiegną na kultowej trasie, na której narodziła się M LIGA (ex Mała Liga). Jesteśmy pewni, że tak jak dla kolarzy, również dla biegaczy ta trasa stanie się jedną z ich […]

M LIGA CROSS RUN po raz pierwszy na otwockim MERANIE!!!

Hard Dog Race Poland po raz czwarty w konkurencji Base, czyli na dystansie 6 km z 16 przeszkodami już za nami. Impreza, której hasłem jest „sześć nóg, dwa serca, jedno zwycięstwo” odbyła się w ostatnią […]

Hard Dog Race w konkurencji Base za nami!

Już niespełna 2 tygodnie pozostały do wyjątkowej edycji 42. PZU ORLEN Maratonu Warszawskiego. Dla wszystkich, którzy wezmą udział w biegu czy to po ulicach Warszawy czy wirtualnym, mamy specjalną transmisję z poradami naszych ekspertów. Jak […]

Transmisja live: “Ostatnie szlify przed startem”

Salomon to jedna z najbardziej znanych i cenionych marek wśród fanów terenowego biegania. Takimi modelami, jak choćby doskonale wszystkim znany Speedcross, który stał się legendą pomimo, że niedawno wyszła dopiero jego piąta edycja, wzbudza zaufanie […]

Przebój wśród butów terenowych? Poznajcie Salomon Wildcross – test

Pomylenie trasy biegu może zupełnie odebrać ochotę do dalszej rywalizacji. Jednak nawet w sytuacjach pozornie beznadziejnych nie warto się poddawać. Świadczy o tym przykład Andrzeja Leończyka z rozegranego w niedzielę 37. Półmaratonu Szlakiem Walk nad […]

Przebiegł półmaraton mający 22,7 km, dobiegł jako 5. i stanął… na 2. miejscu podium!

Dzieciaki biegają. Fot. East News

Wśród biegaczy panuje powszechne przekonanie, że wczesna specjalizacja i rozpoczęcie treningów w młodym wieku zwiększa szanse zawodnika na sukces w kolejnych latach. Jak twierdzą autorzy badania opublikowanego w European Journal of Sports Science, jest… zupełnie […]

Trenujesz w młodym wieku? Możesz ograniczać swój potencjał!

Wraz z sezonem jesienno-zimowym powiększa się oferta Salomona w rodzinie “crossów”. Do sklepów właśnie trafia Wildcross wykorzystujący najnowsze materiały i technologie zapewniające pewność w błotnistym terenie. Tym samym klienci francuskiej marki będą mogli wybierać w […]

Przyczepność w każdym terenie. Wildcross dopełnia ofertę Salomona